Qt新下载地址

最近Qt软件包下载地址有所变动,故特意记录更新。

最新下载地址

http://download.qt.io/archive/qt/ https://mirrors.cloud.tencent.com/qt/archive/qt/

旧版本下载地址

https://download.qt.io/new_archive/qt/

Qt Creator下载地址

http://download.qt.io/archive/qtcreator/ https://mirrors.cloud.tencent.com/qt/archive/qtcreator/

Qt的VS开发插件下载地址

http://download.qt.io/archive/vsaddin/ https://mirrors.cloud.tencent.com/qt/archive/online_installers/

Qt在线安装器下载地址

  可安装到最新非正式版本(alpha,beta)。
http://download.qt.io/archive/online_installers/ https://mirrors.cloud.tencent.com/qt/archive/online_installers/

国内镜像源(速度较快)

https://mirrors.cloud.tencent.com/qt/ https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/qt/

作者:

喜欢围棋和编程。

 
发布于 分类 编程标签

发表评论

邮箱地址不会被公开。